SERVICE TECHNICAL Sp. z o. o. Klauzula informacyjna dla kandydatów.

 

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są spełnieniem obowiązku Administratora Danych Osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie, RODO).

 

Informacje o Administratorze Danych Osobowych.

SERVICE TECHNICAL Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-147) ul. Czajkowskiego 75/7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem 0000919846, NIP: 8971896078, z kapitałem zakładowym w wysokości 100 000 złotych.

Z Administratorem danych osobowych można się kontaktować się z w następujący sposób:

 • listownie na adres: SERVICE TECHNICAL Spółka z o.o., ul. Czajkowskiego 75/7, 51-147 Wrocław
 • poprzez przesłanie zapytania w formularzu kontaktowym zamieszczonym na stronie https://servicetechnical.pl/kontakt/
 • przez e-mail: office@servicetechnical.pl

 

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych.

Administrator danych osobowych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z w następujący sposób:

 • listownie na adres: SERVICE TECHNICAL Spółka z o.o., ul. Czajkowskiego 75/7, 51-147 Wrocław
 • poprzez przesłanie zapytania w formularzu kontaktowym zamieszczonym na stronie https://servicetechnical.pl/kontakt/
 • przez e-mail: office@servicetechnical.pl

 

Informacje o celach, podstawach prawnych i okresie przetwarzania danych osobowych.

 

Jeżeli podstawą współpracy ma być umowa o pracę

#

CEL PRZETWARZANIA

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

OKRES PRZETWARZANIA

1.  

Ocena kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które jest prowadzona rekrutacja oraz wybór odpowiedniej osobę do pracy w SERVICE TECHNICAL Spółka z o.o.

 

Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) w zakresie: imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

Zgoda (art.6 ust.1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych przekazanych w CV bądź w liście motywacyjnym, jeżeli z własnej inicjatywy zostały przekazane dane inne niż wskazane powyżej.

Uzasadniony interes (art.6 ust.1 lit. f RODO ) w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Uzasadniony interes polega na konieczności sprawdzenia umiejętności i zdolności, aby dokonać oceny i wyłonić najbardziej odpowiedniego kandydata.

Do momentu zakończenia tej rekrutacji.

2.  

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy o pracę.

 

Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) w zakresie: imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Niezbędność przetwarzania danych osobowych do zawarcia umowy o pracę ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

Do momentu zakończenia tej rekrutacji.

3.  

Prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podstawy wskazane w pkt. 1, a ponadto odrębna zgoda ( art.6 ust. 1 lit. a RODO ) na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych .

Do momentu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż 2 lata (do 31 grudnia kolejnego roku, licząc od daty wyrażenia zgody).

 

 

 

Jeżeli podstawą współpracy ma być umowa cywilnoprawna:

#

CEL PRZETWARZANIA

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

OKRES PRZETWARZANIA

1.  

Ocena kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które jest prowadzona rekrutacja oraz wybór odpowiedniej osobę do pracy w SERVICE TECHNICAL Spółka z o.o.

Podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W zakresie informacji które nie są niezbędne do zawarcia umowy, w tym zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, uzasadniony interes (art.6 ust.1 lit. f RODO) polegający na wyłonieniu najbardziej odpowiedniego kandydata.

Do momentu zakończenia tej rekrutacji.

2.  

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy (Umowy o współpracy, umowy o dzieło, umowy zlecenia).

Niezbędność przetwarzania danych osobowych do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Do momentu zakończenia tej rekrutacji.

3.  

Prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Zgoda osoby której dane dotyczą (art.6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych

Do momentu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż 2 lata (do 31 grudnia kolejnego roku, licząc od daty wyrażenia zgody).

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych.

Dane osobowe mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz SERVICE TECHNICAL Spółka z o.o. w tym: usługi prawne, marketingowe, informatyczne, ochrony fizycznej, usługi rekrutacyjne i pośrednictwa pracy, pocztowe i kurierskie, usługi świadczone na rzecz kandydatów do pracy i pracowników w imieniu pracodawcy.

 

Dane będą ujawniane wyłącznie zaufanym odbiorcom i przetwarzane jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług na rzecz SERVICE TECHNICAL Spółka z o.o.

 

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, w odniesieniu do tych danych, następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, o ile prawo do uzyskania kopii nie wpłynie niekorzystnie na prawa i wolności innych osób;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są niepoprawne;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i nie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo do odwołania zgody, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy dane są przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu SERVICE TECHNICAL Spółka z o.o.;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa.

 

Informacje o obowiązku podania danych.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Bez podania danych, nie jest możliwy udział w rekrutacji.

 

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

Dane osobowe nie będą służyły do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.

 

Informacje o przekazaniu poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.